Psychologia Sądowa

1. Diagnoza i opiniowanie w zakresie:

 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych, poznawczych i zachowania dzieci, młodzieży
  i osób dorosłych
 • Diagnoza kryzysu rodzinnego, małżeńskiego, wychowawczego
 • Opiniowanie w sprawach rodzinnych np. w sytuacji rozpadu rodziny, powierzenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustanowienie opiekuna prawnego i inne.
 • Opiniowanie w sprawach nieletnich: diagnoza demoralizacji, prognoza resocjalizacji
 • Profilowanie – opracowanie portretu psychologicznego nieznanego sprawcy zbrodni:
  diagnoza motywacji, analiza zachowania w trakcie czynu, charakterystyka psychologiczna
 • Psychologiczna charakterystyka sprawcy przestępstwa
 • Odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby nieżyjącej
  – np. ustalanie motywów samobójstwa,
 • Opiniowanie w sprawach oświadczenia woli ważność testamentu
 • Diagnoza zdolności do zawarcia małżeństwa osoby niepełnoletniej
 • Opinia psychologiczna dotycząca zeznań świadków

2. Uczestnictwo psychologa w czynnościach prawnych dotyczących dzieci i mediacje:

 • Uczestniczenie w przesłuchaniu dzieci i osób niepełnosprawnych;
 • Zapewnienie obecności psychologa w trakcie spotkania z dzieckiem rodziców
  z ograniczoną władzą rodzicielską;
 • Prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych;
 • Mediacje w sprawach nieletnich;

 

psychologia sadowa3

 

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA z psychologii sądowej:

Szkolenia krótkoterminowe – weekendowe (sobota lub sobota-niedziela), oraz dłuższe, również w formie warsztatu z naciskiem na praktyczne umiejętności uczestników.

1. Źródła, przyczyny i przejawy zachowań agresywnych

Agresja i przemoc jest problemem odwiecznym. Aby sobie z nią radzić u siebie i u innych, konieczne jest poznanie mechanizmów je wywołujących, typy zachowań agresywnych, i sposoby ich redukcji. Wrodzona, czy nabyta; stosowana świadomie, czy instynktownie; popędowa, czy wyrachowana? Bezpośrednia czy pośrednia; seks przez przemoc, czy przemoc przez seks? Czy każde zabójstwo jest przejawem przemocy? Wiedza o tych i innych aspektach przemocy ma szczególne znaczenie w odniesieniu do przestępców w opiniowaniu i orzekaniu. Wiedza ta jest przedmiotem niniejszego szkolenia.

psychologia sadowa3

2. Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw

O ile dawniej omawiało się pobudki czynu, później motywy, to obecnie, dzięki coraz lepszemu poznaniu mechanizmów ludzkiego zachowania, mówi się raczej o procesie motywacyjnym sprawców przestępstw. Poznanie mechanizmów tego złożonego procesu jest przedmiotem niniejszego szkolenia. Rozeznanie w zakresie typów i rodzajów motywacji, czynników motywacyjnych, siły, kierunku i natężenia motywacji pozwalają zrozumieć i ocenić zachowania sprawców zabójstw i innych zbrodni w procesie opiniowania sądowego i orzekania. Zajęcia są oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej z konkretnymi przykładami z praktyki.

psychologia sadowa3

3. Wiktymologia. Przestępczość zorganizowana

Dlaczego jedne osoby częściej stają się ofiarami przestępstw niż inne. Czy istnieją cechy psychiczne predysponujące lub nawet prowokujące do stania się obiektem napadu? Dlaczego nierzadko ofiary porwań zakochują się w porywaczach? Te i inne zagadnienia wiktymologiczne zbliżają nas do poznania zachowań i ofiar i przestępców. Charakterystyka przestępców działających w zorganizowanych grupach, specyfika ich przestępstw, mechanizmy wpływu grupy na zachowanie jednostek. Jest to wiedza niezbędna w wielu problemach związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości. Tym zagadnieniom poświęcone jest niniejsze szkolenie.

psychologia sadowa3

4. Zeznania świadków w sprawach karnych

Zdolność spostrzegania, zapamiętywania i umiejętność odtwarzania spostrzeżeń decyduje o wartości i wiarygodności zeznań świadków. Dlaczego zdarza się, że świadek kłamie, a jednocześnie mówi prawdę? Sugestywność przesłuchań, podatność na sugestię, problem badań wariograficznych, motywy zeznań nieszczerych – oto niektóre z zagadnień objętych niniejszym szkoleniem. Istotne, gdyż nader często zeznania są jedynym dowodem w sprawie.

psychologia sadowa3

5. Profilowanie sprawców przestępstw

Jest zabójstwo, są ślady zbrodni, wiadomo gdzie, kiedy i jak zostało popełnione. Jednego tylko nie wiadomo: kto jest sprawcą? Po wyczerpaniu standardowych metod wykrycia sprawcy możliwe jest jeszcze właśnie przeprowadzenie profilowania psychologicznego. Jest to proces odtwarzania sylwetki psychologicznej sprawcy na podstawie popełnionych przez niego zbrodni. Profil sprawcy może przyczynić się do skutecznych działań wykrywczych w śledztwie. Szkolenie niniejsze proponuje zapoznanie się z tym procesem oraz warsztatową próbę zastosowania go w praktyce.

psychologia sadowa3

6.  Wprowadzenie do psychologii penitencjarnej i podkultury więziennej

Specyfika sytuacji więziennej, możliwości dostosowania się do tego trudnego środowiska, skutki długotrwałej opresji są czynnikami decydującymi o zachowaniu więźniów w więzieniach i po wyjściu na wolność. Jednym z istotnych czynników przeciwdziałających procesowi resocjalizacji jest zjawisko podkultury więziennej. Przedmiotem szkolenia będzie poznanie celów tej podkultury, norm postępowania obowiązujących w tej grupie nieformalnej i tajnej, gwary więziennej i nielegalnych środków komunikacji, hierarchii grupowej, symboliki tatuaży, zjawiska samoagresji i innych zagadnień. Wiedza ta pozwoli zrozumieć i ocenić zachowania wielu przestępców w środowisku pozawięziennym.

psychologia sadowa3