Zasady zgłaszania i płatności

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na szkolenia poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia na szkolenie w zakładce szkolenia w górnym menu lub wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na podany adres poczty: biuro@opsipp-krakow.pl

Płatności należy dokonać na rachunek o numerze:

03 1020 2906 0000 1702 0380 2774  w banku PKO BP SA
W przelewie należy podać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest płatność, oraz tytuł szkolenia.
W przypadku, gdy wpłacającym jest inna osoba lub instytucja, prosimy zwłaszcza nie zapomnieć podać imienia i nazwiska osoby, za którą się dokonuje się płatności.

O pierwszeństwie zapisu na liście uczestników szkolenia decyduje kolejność wpłat na koncie OPSiPP a nie kolejność zapisów. Może się więc zdarzyć sytuacja, że osoba zapisana nie weźmie udziału w szkoleniu, jeśli jej wpłata wpłynie po zamknięciu listy.
W takiej sytuacji oczywiście zwracamy całość wpłaconych środków.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Wówczas nastąpi zwrot pełnej kwoty.

W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia, wpłacona kwota jest zwracana w całości w okresie do 7 dni przed szkoleniem.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze).

Po każdym szkoleniu wydawane są zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, na których są umieszczone następujące informacje: tytuł szkolenia, imię i nazwisko Uczestnika, ilość godzin dydaktycznych, data i miejsce szkolenia, nazwa jednostki szkolącej, imię i nazwisko prowadzącego.